Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyką dyskryminacji, wykluczenia społecznego i inkluzji osób z niepełnosprawnościami. Do realizacji kursu nie trzeba posiadać żadnej dodatkowej wiedzy. Autorami kursu jest zespół z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kurs dostępny jest na platformie NAVOICA

Program kursu dotyczy inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami i obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Teoretyczne podstawy wykluczenia społecznego – podstawowe kategorie pojęciowe, założenia teoretyczne wykluczenia społecznego, modele niepełnosprawności.
  2. Charakterystyka potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich sytuacji społecznej, kategorie osób wykluczanych społecznie oraz obszary wykluczenia społecznego.
  3. Ochrona praw osób z niepełnosprawnością. Akty prawne regulujące działania antydyskryminacyjne i inkluzyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością.
  4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, obszary i możliwości działań włączających, działania pomocy społecznej.
  5. Systemy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz strategie działań inkluzyjnych.