Techniczne tworzenie kursów MOOC

Navoica to platforma dla wszystkich osób pragnących pogłębiać swoją wiedzę. To zarazem wirtualne miejsce, w którym specjaliści dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Informacje w tej zakładce kierujemy do osób tworzących nowe kursy MOOC. Mamy nadzieję, że porady, informacje i sugestie ułatwią tworzenie szkoleń online.

Co należy wiedzieć przed utworzeniem kursu?

Kim są odbiorcy kursu MOOC?

Przed przystąpieniem do tworzenia kursu należy prawidłowo zdefiniować grupy odbiorców – ich potrzeby i poziom wiedzy w danej tematyce. Odbiorcami kursów typu MOOC są osoby:

  • pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe;
  • zainteresowane poszerzaniem wiedzy bez konieczności potwierdzenia zdobytych umiejętności i wiedzy/z koniecznością potwierdzania zdobytych umiejętności i wiedzy;
  • realizujące kursy MOOC w ramach systemowego kształcenia.
Jaki jest cel kursu i jakich efektów się spodziewamy?

Cele i efekty kształcenia opisują zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które kursant zdobędzie w czasie szkolenia.

Określenie celu głównego kursu informuje uczestnika o założeniach autorów i o przeznaczeniu kursu. Autorowi natomiast cel wyznacza punkt odniesienia determinujący wybór treści, form aktywności i sposobów oceny. Przyjmuje się, że cele powinny odpowiadać kategoriom S-M-A-R-T, a więc być szczegółowe (ang. specific), mierzalne (ang. measurable), osiągalne (ang. attainable), istotne (ang. relevant) oraz określone w czasie (ang. time-framed).

Efekty kształcenia opisują określone zachowanie studenta w kontekście wiedzy, umiejętności i postaw. Wyrażane są np. zdaniem: „Po zakończeniu kursu uczestnik będzie rozumiał/znał/potrafił”.

Jaki jest zakres i poziom trudności naszego kursu?

Jednym kursem nie zaspokoimy ciekawości pasjonatów danego tematu, zaś zbyt długie szkolenie może zniechęcić do jego realizacji osoby, stawiające pierwsze kroki w nieznanej dotychczas dziedzinie.

Ważne! Zanim zaczniemy projektować kurs musimy określić jego zakres i poziom trudności, aby uczestnik mógł dokonać świadomego wyboru. Jeśli nasz kurs jest dla osób średniozaawansowanych lub zaawansowanych w temacie warto podać wstępne wymagania stawiane uczestnikom nowego kursu.

Od czego zacząć proces tworzenia kursu?

Kurs MOOC jest odpowiedzią na konkretne potrzeby użytkowników. Niezmiernie istotne jest planowanie kursu, jego przemyślana struktura (obejmująca wybrane treści tematyczne), metody i narzędzia, umożliwiające realizacje postawionych celów kursantom.

Tworzenie kursu to proces cykliczny, w którym każdy etap jest niezbędny do osiągnięcia założonych celów. Od czego zacząć?

  1. Analiza potrzeb uczestników i osób zainteresowanych jest podstawą wyboru treści kursów i poziomu ich zaawansowania.
  2. Kolejny krok to projekt kursu, który obejmuje wybór odpowiednich elementów dedykowanych dla zdefiniowanego odbiorcy. Inaczej zostanie przygotowany kurs dla nastolatków
    z technik zaginania origami, a inaczej kurs z psychologii sportu dla pasjonatów sportów amatorskich.
  3. Kiedy kurs jest gotowy, należy poddać go testom i zebrać informacje zwrotne od testerów, a następnie nanieść konieczne zmiany. Dopiero wtedy kurs może zostać zaimplementowany na platformę i udostępniony użytkownikom.
  4. Bez względu na formułę kursu, ważne jest zbieranie opinii użytkowników o kursie i jego realizacji, co pozwala modyfikować kurs zgodnie z potrzebami użytkowników. W ten sposób kurs podlega ciągłemu udoskonaleniu, wzrasta jego jakość i satysfakcja użytkowników.
Kim jest autor, moderator i administrator kursu?

Autorem jest osoba odpowiedzialna za przygotowanie merytorycznej i metodologicznej części kursu oraz za organizację treści i zadań. Może przyjmować role moderatora i administratora kursu.
Moderatorem jest osoba odpowiedzialna za prowadzenie kursu bądź jego części.
Administratorem kursu jest osoba odpowiedzialna za techniczne przygotowanie kursu i nadzór nad jego poprawnym przebiegiem i działaniem.

Jak stworzyć założenia organizacyjne i techniczne dla kursu?

Informacje o sposobie organizacji kursu muszą być napisane jednoznacznie, prostym i zrozumiałym językiem oraz odpowiadać na najważniejsze pytania. Uczestnik kursu musi wiedzieć: czy kurs kończy się certyfikatem, ile czasu trwa, jaka jest formuła pracy, jakie są wymagania wstępne, czy kurs jest moderowany i w jakim języku jest prowadzony. Istotne jest także określenie wymagań technicznych. Prowadzący na etapie planowania kursu musi zdefiniować zasoby, jakie muszą posiadać uczestnicy kursu przed przystąpieniem do szkolenia, np.: kamerę internetową, głośniki, mikrofon, specjalne oprogramowanie, dodatkowe aplikacje.

Jak podzielić materiał kursu?

Materiał kursu dzielimy na moduły, te z kolei na lekcje i dalej na jednostki. Zagłębienia pozwalają na wprowadzenie uczestnika od ogółu do szczegółu zagadnienia.

Jakie powinny być cele szczegółowe dla modułów?

Wszystkie cele szczegółowe powinny być określone dla każdego modułu kursu (program kursu dzieli się na moduły, a te z kolei dzielą się na lekcje). Powinny wynikać z celów ogólnych zdefiniowanych dla całego kursu, tak aby została zachowana spójność na obu poziomach.

Czy efekty kształcenia są określone adekwatnie do poziomu zaawansowania kursu?

Podczas definiowania efektów kształcenia należy wziąć pod uwagę poziom zaawansowania kursu. Zbyt złożone efekty kształcenia na kursie wprowadzającym wymagają skutecznych sposobów weryfikacji tego, czy studenci je osiągnęli. Ocenianie i informacja zwrotna są ważne dla procesu uczenia się i nauczania.

Co to jest etykieta kursu i jakie zawiera informacje?

Etykieta kursu to jego okładka, karta informacyjna. Etykieta pełni rolę ulotki, która może zachęcić do zapisania się na kurs lub odstraszyć. Dlatego tak ważne jest by dobrze przemyśleć jej treść. Etykieta zawiera nazwę kursu, poziom jego trudności, autora kursu i prowadzących, jednostkę, która afiliuje kurs, krótki opis kursu informacje o czasie trwania kursu i jego czasochłonności pod katem pracy samodzielnej i na kursie, czas rozpoczęcia kursu oraz grafikę identyfikującą kurs.