Konkurs „Kurs na MOOC”

Informujemy, że 30 października 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Nabór wniosków rusza 30 listopada 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: MOOC@ncbr.gov.pl

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków, tj. od 25 stycznia 2019 r., do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 60 do maksymalnie 120 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie są składane w konkursie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być: szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Ponadto, wydział/wydziały uczelni, który będzie/będą realizować działania w ramach projektu, nie mogą mieć – w momencie złożenia wniosku – negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą realizowane działania w ramach projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt ma obejmować swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

  • kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
  • masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Platforma oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma Open edX będzie udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu tworzenia i udostępniania kursów.

Wnioskodawca we wniosku ma obowiązek zaprezentować cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia. We wniosku niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu jak również formy zaliczenia, walidacji, weryfikacji. Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku potencjał kadrowy, jakim dysponuje, jak również sposób wykorzystania go do realizacji kursu.

Wnioskodawca ma również obowiązek określić we wniosku warunki techniczne opracowanego kursu, zgodne z wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie (WCAG 2.0).

Realizacja kursów w projekcie ma prowadzić do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:

  • językowe
  • informatyczne
  • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów
  • komunikacyjne
  • w zakresie przedsiębiorczości.
Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2017 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1200 PLN (do kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 9 700 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: MOOC@ncbr.gov.pl

Linki